Privacybeleid

Omgaan met hooggevoeligheid is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.omgaanmethooggevoeligheid.nl – info@omgaanmethooggevoeligheid.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Omgaan met hooggevoeligheid verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Omgaan met hooggevoeligheid verwerkt, wanneer je met de begeleiding start, mogelijk gevoelige gegevens. Deze vul je zelf in op het intakeformulier. Hierbij kan gevoelige informatie aan bod komen, zoals informatie over je gezondheid.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Omgaan met hooggevoeligheid verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van de betaling.

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

– Omgaan met hooggevoeligheid verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

– Het zo goed mogelijk bieden van begeleiding.

Geautomatiseerde besluitvorming

Omgaan met hooggevoeligheid neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Omgaan met hooggevoeligheid) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Omgaan met hooggevoeligheid bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

E-mail adressen van mensen die een vraag hebben gesteld via de website worden na afloop van de mailwisseling verwijderd.

Adresgegevens van personen die begeleiding hebben via Omgaan met hooggevoeligheid worden zeven jaar bewaard omdat de belastingdienst het verplicht stelt facturen gedurende dat termijn te bewaren.

Overige gegevens van iemand die de begeleiding heeft gehad bij Omgaan met hooggevoeligheid worden na afloop binnen twee maanden verwijdert.

Delen van persoonsgegevens met derden

Omgaan met hooggevoeligheid verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze begeleiding aan jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien dit van toepassing is zal hiervoor altijd van te voren jouw toestemming worden gevraagd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Omgaan met hooggevoeligheid gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Omgaan met hooggevoeligheid en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@omgaanmethooggevoeligheid.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Omgaan met hooggevoeligheid wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Omgaan met hooggevoeligheid neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@omgaanmethooggevoeligheid.nl